Má nás pánboh všelijakých

Má nás pánboh všelijakých

Napísala 

Má nás pánboh všelijakých, hovorí stará ľudová múdrosť. To, že my ľudia sme rozmanití, a že táto rozmanitosť vykazuje isté znaky, ako prvý „zaškatuľkoval“ do systému Hipokrates, keď pomenoval štyri temperamenty: sangvinika, flegmatika, cholerika a melancholika. Dnes patrí k najrozšírenejším systémom, podľa ktorých sa snažíme pochopiť, vysvetliť a odhadnúť správanie jedinca, typológia MBTI.

Michal Čakrt
TYPOLOGIE OSOBNOSTI
Přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti
Management Press, 360 s.


MBTI stavia na základoch, ktoré položil švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung. Ten si – na rozdiel od Freuda, ktorý za všetkým videl neuspokojené sexuálne pudy – uvedomoval, že ľudia sa skúšajú vyrovnať s vonkajším prostredím každý po svojom, a že princíp slasti je len jedno z možných vysvetlení ich konania. K túžbe po rozkoši pridal Jung aj túžbu po moci a hlavne umenie adaptovať sa a vyrovnať so svojím okolím. Pochopil, že každý z nás vidí realitu podľa vlastných daností a vytvoril prvé psychologické typy. Tým jeho práca na tejto téme skončila, keďže sa týkala zdravých ľudí a on liečil psychiatrických pacientov.

V 50. rokoch prišli na druhej strane Atlantiku k podobnému záveru dve ženy, dcéra s matkou, Isabel Myers a Kathryn Cook Briggs. Bez formálneho psychologického vzdelania, ale s nadšením amatéra dali dohromady praktický indikátor osobnostných typov „Myers-Briggs Type Indicator“, teda MBTI. Metóda dosiahla obrovskú popularitu a dnes si tento dotazník vypĺňajú nielen jednotlivci, aby sa lepšie vyznali v sebe aj v iných ľuďoch, používa sa hlavne v personalistike, riadení ľudských zdrojov a v manažmente.

Prečo je dotazník MBTI taký populárny? Lebo jeho výsledky sú presné a spoľahlivé. Stal sa z neho rešpektovaný nástroj na to, aby spolu zladil vhodné typy pre spoluprácu, priradil podriadených k nadriadenému a optimálne zložil pracovné tímy. Mladého človeka zorientuje v tom, ktorý študijný odbor je pre neho najvhodnejší, a učiteľom ukáže, ako pristupovať k rozdielnym študentom. Výhodou MBTI je to, že nehodnotí, len popisuje. Pokým inteligenčný test zoradí ľudí podľa škály IQ a výsledky môžu byť pre niekoho nelichotivé, MBTI nehovorí, že jeden ľudský typ je horší alebo lepší. Neohrozuje sebadôveru a sebaúctu človeka, len ukáže jeho prednosti a slabiny s tým, že navrhuje, ako ich pochopiť a tým aj napraviť. Žiadnu z preferencií nepovažuje za nadradenú, všetky sú rovnako dôležité.

Typológia MBTI vychádza z predpokladu, že ľudské správanie nie je náhodné a dá sa predvídať. Rozdiely sú prirodzené a neznamenajú nenormálnosť. Ak je niekto iný, neznamená to, že je „chybný“. Aby sme začali tolerovať a vyrovnávať sa s cudzou odlišnosťou a nechápali ju ako zlý úmysel alebo menejcennosť, musí väčšina z nás na sebe zapracovať. Poznanie druhých sa začína poznaním samého seba. Pomôže nám stať sa takými, akými máme predpoklady byť. Aby sme nenútili samých seba pod tlakom okolia stať sa takými, ako nám nie je vlastné. Aby sme nemuseli robiť to, čo nás neteší a čo nechceme. Budeme konať v súlade s našimi prednosťami a hodnotami a nie z pozície našich slabostí. Každý z nás sa rodí s určitými schopnosťami a možnosťami a keď ich poznáme, keď sa na ne spoliehame a využívame ich, žijeme spokojný život a sme plní energie.

Michal Čakrt
TYPOLOGIE OSOBNOSTI
Volba povolání, kariéra a profesní úspěch
Management Press, 216 s.


Michal Čakrt je český kouč a autor kníh, v ktorých spopularizoval jungovskú typológiu aj v našich končinách. Zo všetkých titulov zaradených do série "typológií osobností" sa stali bestsellery, ktoré vychádzajú opakovane. Prvý titul s názvom Typologie osobnosti pro manažery sústredil pozornosť na manažérske spôsoby rozhodovania a komunikácie, na zvládanie konfliktov a motiváciu pracovných tímov. Cieľom druhej knihy je pomoc ľuďom, ktorí chcú získať prácu, ktorá by ich tešila a motivovala, v ktorej by mohli použiť svoje silné stránky a naopak, kde by ich "neťahali k dnu" ich slabé miesta. Každý, kto si chce pre seba nájsť to pravé povolanie, nájde v tejto publikácii dobrého poradcu. Posledný diel trilógie sa obracia na široký okruh čitateľov, pretože rozoberá - vtipne a s nadhľadom - priateľské i partnerské vzťahy a vplyv osobnostného typu na súkromný život. Či už milenecké, partnerské alebo rodičovské radosti a starosti, vo všetkých oblastiach je dobré, ak vieme, ako ktorý psychologický typ reaguje s inými typmi.

Začiatočník, ktorý o typológii osobnosti zatiaľ toho veľa nevie, by si mal v Čakrtových knihách o typológii osobnosti najskôr dôkladne preštudovať prvé kapitoly. Zoznámi sa tak s osobnostnými charakteristikami a po naštudovaní dynamiky každého zo šestnástich typov si môže vybrať tému, ktorá ho zaujíma najviac: či už je to v podnapise sľubovaná typológia v intímnych vzťahoch (akí ľudia sa najčastejšie dávajú dohromady, ako sa k sebe priťahujú a ako na seba narážajú jednotlivé typy pri zoznamovaní a v manželstve, v spolužití i v otázkach financií), alebo kapitola venovaná deťom a ich temperamentu, či záujmu jednotlivých typov o učenie. Tretinu obsahu tvorí podrobné informácie o každom zo šestnástich osobnostných typov, o ich prednostiach i potenciálnych slabinách. Poznanie typológie nám pomôže „vidieť“ do iných ľudí, vopred odhadnúť, ako fungujú, premýšľajú, na základe čoho sa rozhodujú, čo majú a čo nemajú radi. Michal Čakrt píše: „Typológia MBTI je preto taká rozšírená a úspešná, lebo presne a názorne podáva obraz kľúčových charakteristík správania, ktoré sú spoločné všetkým ľuďom. Popisuje ich pozitívne a bez predsudkov. Hovorí, čo je, nepredpisuje, čo by malo byť. Ako nástroj sebapoznania uľahčuje naše rozhodovanie a voľby. Pomáha ľuďom lepšie si vybrať študijný odbor a typ školy, zvoliť si povolanie, pomáha poučenejšie vstupovať do pracovných, priateľských i partnerských vzťahov a vychádzať s inými ľuďmi. Jej užitočnosť oceňujú rodičia i učitelia, manažéri a predajcovia, lekári, tréneri i členovia tímov.“

Autor ešte upozorňuje na medvediu službu, ktorú čitateľom, ktorí sa chcú vyznať v sebe aj vo svete, robia niektoré tituly popularizujúcej psychologickej literatúry. Ako príklad uvádza mimoriadne populárnu sériu kníh Johna Graya o tom, že Muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Gray tu delí ľudí na Marťanov a Venušanky, pričom Marťania sú podľa neho muži a Venušanky ženy. No pravda je iná a Gray len rozšíril nepravdivý stereotyp: popis Marťanov totiž dokonale sedí na introvertov, zatiaľ čo jeho „obyvatelia Venuše“ zodpovedajú popisu extroverta. A byť extrovertom či introvertom, to je vlastnosť, ktorú majú ženy aj muži. Správne popísal, ale nesprávne zaradil ľudí aj k typom s prevahou myslenia a s prevahou cítenia. Stereotypne tvrdí, že všetci muži patria k ľuďom s prevahou myslenia a všetky ženy k typom s prevahou cítenia. Pravdou však je, že aj medzi mužmi, aj medzi ženami existujú oba psychologické typy. Ak teda chcete dobre rozumieť svojmu vnútru, nájsť pre seba to správne miesto na svete a dobre vychádzať s inými ľuďmi, vyberajte si aj správnu a dostatočne fundovanú literatúru.

Michal Čakrt
TYPOLOGIE OSOBNOSTI V MEDICÍNĚ
lékaři, sestry, pacienti
Management Press, 272 s.


Ľudia sú rôzni, zvlášť niektorí, hovorieval jeden môj známy. Typológia osobnosti MBTI tento názor podporuje aj vedecky. Český autor Michal Čakrt v predchádzajúcich publikáciách vysvetlil, že my ľudia patríme do šestnástich osobnostných typov a že sa každému človeku vyplatí tieto typy poznať, pretože mu to pomôže budovať lepšie osobné vzťahy i úspešnejšiu pracovnú kariéru. V ďalšej knihe zo série „typológií osobností“ sa Čakrt venuje špecializovanej téme a to medicíne. Popisuje rôzne typy osobností lekárov a zdravotných sestier, pričom každý z nich pristupuje k liečbe i k pacientovi inak. A konštatuje, že ani pacienti nie sú rovnakí a že každý z nich potrebuje od zdravotníckeho personálu rozdielny prístup, inak nebude liečba úspešná.

Počas 40-ročnej praxe absolvuje lekár priemerne 250 000 rozhovorov s pacientmi. Naozaj stojí za to naučiť sa robiť ich profesionálne, efektívne a s čo najlepšími výsledkami. Rozhovor je základný nástroj starostlivosti o pacienta. Výsledky mnohých štúdií ukazujú, že kvalita vzťahu medzi lekárom a pacientom má veľký vplyv na úspešnosť liečby. Škoda, že v priebehu času väčšina doktorov upadá do rutiny a nevenuje rozhovorom s chorými potrebnú pozornosť.  A aj komunikácia so sestrou, prípadne celého zdravotníckeho tímu navzájom vyžaduje komunikačnú zdatnosť a disciplínu, a tu majú mnohí lekári rezervy.

Nedostatok času, zhon, nával práce, stres, únava z nekončiacej služby, nároky na riešenie krízových situácií, množstvo administratívy, to určite tiež zohráva svoju negatívnu úlohu. Povedať, že „pán doktor toho má veľa“ však nič nerieši. Na druhej strane, aj keby lekári „toho mali menej“, pravdou je aj to, že im nikto neposkytol nástroje a nevybavil ich technikami pre lepšiu komunikáciu, nenaučil ich „čítať“ v pacientoch, orientovať sa v ich rôznorodosti, ani ich nikto neučil rozhodovať sa, ako a s kým v ktorej situácii vychádzať. Lekár a pacient majú SPOLUPRACOVAŤ.

Ani pacient nie je nejaký všeobecný druh. Ľudia sú rôzni v zdraví aj v chorobe, rozdielne vnímajú úbytok svojho zdravia i svoju chorobu, inak reagujú na diagnostické zistenia a terapeutické odporúčania. Každý potrebuje iný prístup.  Práve osobnostná typológia dáva lekárom i sestrám do rúk kľúč k pochopeniu individuality pacientov. Potom môže medzi obomi stranami vzniknúť vzťah, ktorý má hojivé účinky.

David Nadrchal
RŮZNOST JE BEZVA
Portál, 219 s.


Autorky typológie MBTI Kathryn Briggs a jej dcéra Isabel Myers vymysleli typológiu MBTI, aby pomenovali odlišné povahy príslušníkov svojej rodiny. Až neskôr našli mnoho podobností s typológiou, ktorú vytvoril C. G. Jung. Briggsová dala svojej knihe o psychologických typoch názov Dary odlišností, aby zdôraznila fakt, že každý z ľudských typov má svoje dôležité miesto v spoločnosti, a že ak vieme, ktorý zo šestnástich typov sme a dokážeme „otypovať“ aj ľudí, s ktorými sa stretávame, budeme sa lepšie orientovať vo vzťahoch a ľahšie zvládať úlohy, ktoré pred nami stoja. David Nadrchal je študent jedného z pražských gymnázií. Knihu o MBTI začal písať ako pätnásťročný a je mimoriadne zaujímavé, že sa mu podarilo pretlmočiť odborný jazyk ľahkým a zrozumiteľným spôsobom. Jeho kniha môže pomôcť predovšetkým mladým ľuďom, ktorí potrebujú spoznať svoje silné a slabé stránky, zistiť, ktoré povolanie je pre nich najvhodnejšie, a dokázať čo najlepšie rozvíjať svoje priateľské, pracovné i ľúbostné vzťahy.

Tieto knihy si môžete objednať v e-shope Martinusu:

Posledná úprava 15.11.2021

Nájdete nás na FB