Starajme sa o seniorov tak, ako očakávame, že sa niekto bude starať o nás

Starajme sa o seniorov tak, ako očakávame, že sa niekto bude starať o nás

Napísala 

Dnes tam umiera skôr duša ako telo, varujú viacerí odborníci pri analýze starostlivosti o seniorov v sociálnych zariadeniach. Opatrovanie starších ľudí doterajším spôsobom vedie k ich depresii, dezorientácii a regresii. Rieši sa predovšetkým hygiena tela, príjem potravín a tekutín, potreby vylučovania a obliekanie. Robí sa tak zo zvyku, ale je to zlý zvyk. Dozrel čas na inovatívne prístupy.

Eva Procházková
BIOGRAFIE V PÉČI O SENIORY
Grada Publishing, 200 s.

Humanizácia geriatrickej starostlivosti tým, že sa personál zaujíma o priebeh života klienta, ovplyvňuje kladne aj seniora, aj jeho opatrovateľov, ktorí dokážu so seniorom lepšie komunikovať. „Starajme sa o starších ľudí tak, ako očakávame, že sa k nám zachovajú tí, ktorí sa budú starať o nás. So záujmom o biografiu seniora môžeme vyjadriť i naše poďakovanie za všetko, čo vlastníme, a to nielen v materiálnej podobe,“ napísala v úvode k tejto dôležitej publikácii jej autorka PhDr. Eva Procházková, PhD. ako poďakovanie všetkým z Domova pre seniorov Kaplice, ktorí sa podieľali na jej inovačnom projekte Spomienky našich seniorov vo fotografiách. Z tejto výskumnej práce vychádza aj text knihy BIOGRAFIE V PÉČI O SENIORY, ktorá vyzýva na zvýšenie kvality života všetkých zúčastnených. Stavia na spomienkach nad albumom fotografií, prípadne na vybavenie životného priestoru seniora predmetmi z jeho bytu, ktoré pomáhajú vytvoriť domácu atmosféru. Sú to „malé symboly starých dobrých čias“, ktoré vnášajú harmóniu a pocit bezpečia do súčasného života klienta.

Dlhoročná prax dosiaľ vyzerala tak, že u klienta s demenciou, ktorého prijali do sociálneho zariadenia, sa opatrovatelia sústredili na jeho zdravotné problémy a na patológiu symptómov, nikto sa o chorého nezaujímal ako o človeka, prípadne prejavoval iba povrchný záujem. So skutočným záujmom o životný príbeh vstupujú do vzájomnej komunikácie i emócie a začína sa budovať dôvera.

Práca s biografiou stavia mosty medzi minulosťou a prítomnosťou, po ktorých je možné profesionálne sprevádzať osobu postihnutú demenciou. Inak sa mnoho dôležitých informácií z jej života stratí v nezáujme opatrovateľov. Chorý senior sa vracia do minulých rokov svojho života, pretože súčasný život a realita ho príliš zaťažuje. Ak poznáme jeho minulý život, máme základ pre pochopenie toho, čo tohto človeka poháňa vpred, ako zvláda rôzne životné situácie a čo je zmyslom jeho života. Zbieranie informácií pre biografiu prináša pravdivejší pohľad na seniora a pomáha aj pri komunikácii. A navyše, výsledky jednoznačne ukazujú, že na základe cielenej práce so spomienkami seniora a jeho biografiou môžeme zmierniť proces regresie.

Autorka popisuje päť systémov starostlivosti v domovoch pre seniorov, ktoré vychádzajú z nemeckej praxe, no v mnohom sú inšpirujúce aj pre nás. Systém práce 1. generácie je poňatý v tzv. vojenskom štýle – klient je odkázaný na príkazy personálu, ktoré musí bezpodmienečne splniť. Systém starostlivosti 2. generácie verne kopíruje nemocničnú starostlivosť. Senior je vnímaný ako pacient a jeho medicínske diagnózy hrajú prím. Systém 3. generácie sa zameriava na aktivizáciu seniora štýlom materskej škôlky. Vo voľnom čase je často zamestnaný ako malé dieťa, musí vystrihovať kvety z farebného papiera alebo modelovať predmety z plastelíny. Systém starostlivosti 4. generácie je zameraný na zmysluplnú činnosť seniorov a kopíruje všetko, čo robil klient v domácom prostredí. Ide o štýl na základe princípu normality, ktorý čerpá z psychobiografického modelu podľa E. Böhma a vďaka využitiu biografie skvalitňuje ľudský a individuálny prístup. Systém starostlivosti 5. generácie prinesie – pretože zatiaľ ide o predstavu o budúcom smerovaní – zmluvný štýl starostlivosti aj aktivizáciu. Vo fokuse záujmu má byť medzigeneračná podpora. Seniorské domy budú koncipované ako dvojgeneračné bývanie, senior žije v jednej časti bytu, v druhej býva rodinný príslušník alebo blízky človek, ktorý saturuje určité spektrum starostlivosti. Narastie tým ekonomická efektivita celého sociálneho systému, v ktorom by mali byť ponúkané malometrážne byty ako možná alternatíva sociálneho bývania. Aj veľký dom pre seniorov je možné premeniť organizačne na efektívnejšie menšie celky. V modeloch 4. a 5. generácie nejde len o to, aby sa senior adaptoval na inštitúciu, ale aj o to, aby sa inštitúcia adaptovala na seniora.

Úryvky z knihy BIOGRAFIE V PÉČI O SENIORY:

Čím sú naše fotografie staršie, tým na nich vyzeráme mladší. (Karel Poláček, český spisovateľ a humorista)

Ak nájdeš cestu bez prekážok, určite nikam nevedie. (Arthur C. Clark, spisovateľ)

Staroba je proces pre odovzdávanie sa. Najskôr musíme niečo vytvoriť, to je úloha prvej polovice života, v druhej získané odovzdávame. Kto vedome privolí na proces odovzdávania, zažije znovu ľahkosť. (Anselm Grün, filozof a kňaz)

Metódy práce s biografiou, ktoré sa využívajú v aktivizačných programoch: 1. metódy orientované na komunikáciu – rozhovory a diskusie na rôzne témy. 2. metódy orientované na aktivity – spoločné varenie, maľovanie, koláže, hry, oslavy, výlety, atď.  3. metódy orientované na tvorbu dokumentu, tzv. knihu biografie, ktorá môže byť výsledkom kreatívnej tvorby klienta a aktivizačného pracovníka s využitím fotografií a dobových dokumentov.

Pretože pri zbieraní údajov z minulosti seniora ide často o citlivé údaje, boli nastavené etické zásady pre prácu s biografiou klienta:

l. Biografia nesmie byť nikdy použitá v neprospech klienta.
2. Pri práci s biografiou rešpektujeme osobnosť každého jedinca, jeho slobodnú vôľu, rozhodnutia, potreby a priania.
3. Vnímame ľudskú dôstojnosť ako súčasť obrazu životného príbehu klienta.
4. Ctíme si súkromie každého človeka a pristupujeme k jeho individuálnym hodnotám, zvykom a rituálom vždy s rešpektom a úctou.
5. Úctu k človeku považujeme za významnú hodnotu v starostlivosti a odbornej komunikácii.
6. Zachovanie mlčanlivosti podmieňuje vzájomnú dôveru medzi klientom a tým, kto sa o neho stará.
7. Nesieme plnú zodpovednosť za získané informácie od klienta a za svoju prácu. Sme zodpovední sami sebe, klientom a ich rodinám, vrátane partnerov a celej spoločnosti.
8. Udržujeme otvorené a priateľské pracovné vzťahy s klientom/seniorom a jeho rodinou na základe informácií z biografie.
9. Naším cieľom je spokojnosť človeka. Preto sa v najvyššej možnej miere usilujeme o to, aby sme vrátili klientom radosť zo života, podporovali ich samostatnosť a realizáciu ich vlastnej predstavy o spokojnej jeseni života.
10. Opatrovateľ nikdy nesúdi život človeka, rešpektuje jeho životnú cestu. Každý opatrovateľ svojím podpisom potvrdí, že pozná etické zásady pre prácu s biografiou.

Túto knihu si môžete objednať v Martinuse na tomto linku:

Posledná úprava 07.07.2022

Nájdete nás na FB